Leksykon polskiej procedury karnej podstawowych pojęć

Artykuł przeznaczona jest dla osób zainteresowanych prawem karnym procesowym w szczególności studentów doktorantów aplikantów i pragmatyków wykonujących zawody prawnicze. Całościowe nader przystępne.

Kodeks karny Ustawa

W niniejszej artykule przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tw...


Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

Apelacja Postępowaniu Karnym

Artykuł, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego śr...

Apelacja oskarżyciela Artykuł

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę zwi�...

BŁĄD CO DO

W niniejszej artykule przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tw...

Bójka pobicie Nowosad

Artykuł dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału...


Przestępczość polityka karna

W pracy zaprezentowano instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: historię wydawania sprawców przestępstw, substytuty ekstradycji, podstawy prawne ekstradycji, ekstradycję czynną i bierną. Lektura artykułu zainteresuje także praktyków sędziów, prokuratorów i adwokatów, jakże i teoretyków prawa karnego. Artykuł kierowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego. Artykuł obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego przez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu. Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:- krótkiej prezentacji najważniejszych zadań teoretycznych,- tablic pomocniczych,- kazusów, na gruncie jakich przygotowano pytania problemowe,- wybranych tez orzecznictwa,- literatury uzupełniającej. Polskie procedura karne to znany i ceniony od lat artykuł, który prezentuje teraźniejszy obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z czerwca Ukazany w przedtem został stan stworzony przez akty legislacyjne wydane do lipca r., otóż z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian w części zarówno wielkiej nowelizacji z września Zaprezentowano w zanim z drugiej strony najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konstytucyjnego także sądów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i przestronny skorowidz przedmiotowy. Artykuł jest przeznaczony wyjątkowo dla żaków prawa i tak jak jak dotąd jest niezmiernie przydatny także praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.

Więcej

Generic placeholder image

Postępowanie sprawach karnych

Opracowanie zawiera zagadnienia z aspektu procesu karnego uzupełnione o informacje niezbędne do wykorzystania w praktyce zawodowej przez radców prawnych, aplikantów radcowskich przygotowujących się do egzaminu, a zarówno studentów prawa zainteresowanych tematyką postępowania karnego. Artykuł zawiera materiał dotyczący przebiegu procesu karnego również w fazie przygotowawczej w jaki sposób i sądowej. Pisarka wiele uwagi poświęca uczestnikom postępowania karnego, szczegółowo analizuje formy postępowania karnego przygotowawczego, czynności dowodowe również środki zaskarżenia w postępowaniu karnym. Do każdego rozdziału dołączono wzory pism procesowych do zastosowania poprzez radców prawnych jako pełnomocników stron, wnioski, oświadczenia, zażalenia, akty oskarżenia (subsydiarny w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego i w kwestiach prywatnoskargowych), pozwy adhezyjne, apelacje, sprzeciwy również przykładowe pytania do biegłych. Materiał swoją drogą uzupełniono tabelami dotyczącymi omawianych zagadnień również orzecznictwem Sądu Najwyższego i trybunałów apelacyjnych. W niniejszym opracowaniu zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje postępowania karnego, jakże dodatkowo tzw. duża nowelizacja z dnia listopada o zmianie ustawy Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks zdyscyplinowany wykonawczy, Kodeks uległy skarbowy oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od czerwca Integralną dawka niniejszej publikacji internetowej stanowi płyta CD, zawierająca w formacie .doc wszystkie wzory zamieszczone w niniejszej publikacji. Dzięki temu możliwa jest bezpośrednia praca ponad tekstem: uzupełnianie dodatkowo zmienianie wzorów, dopasowanie ich do konkretnych przypadków, zapisywanie oraz wydrukowanie. Lektura artykułu zawiera: wyrażenie omowne zadań ogólnych z obszaru postępowania karnego; drobiazgowe wyjaśnienia dotyczące uczestników postępowania karnego: oskarżyciela publicznego (w tym prokuratora, asesora również innych oskarżycieli publicznych), oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, pokrzywdzonego (w wyczerpujący sposób pozostały omówione jego prawa także obowiązki), oskarżonego (podejrzanego), obrońcy również pełnomocnika; kompleksowe reprezentacja postępowania przygotowawczego, w tym: wyrażenie omowne organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego, opis form postępowania przygotowawczego, szczegółową analizę dowodów oraz środków przymusu w postępowaniu przygotowawczym a także metody zakończenia postępowania przygotowawczego; peryfraza postępowania sądowego w procesie karnym dodatkowo zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym; z okładem wzorów pism procesowych, które zarówno

Więcej

Generic placeholder image

Proces karny zarys

Diagramów plus komentarze autorskie. Najnowsza praca uznanych dydaktyków, specjalistów w obszarze procedury karnej (Krzysztofa Nowickiego, Michała Rusinka, Marcina Warchoła) Proces zdyscyplinowany w diagramach to zbiór ponad graficznych opracowań najtrudniejszych zadań postępowania karnego. Przedstawienie skomplikowanej materii przy pomocy diagramu znacznie umożliwia i przyspiesza sprawa sądowa uczenia toteż książkę wyjątkowo poleca się studentom prawa również aplikantom. Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem publikacji jest wyobrażenie wzajemnych interakcji pośród postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie tylko z uwagi na wieloaspektowy charakter omawianej materii, jakkolwiek zwłaszcza ze względu na jakże lapidarny rozmiar niniejszego opracowania. Komplikacje wynikają z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, analizując problemy postępowania karnego, powinno się także wziąć pod uwagę szereg istotnych instytucji karnomaterialnych, ponieważ przedmiotem postępowania karnego jest właśnie realizacja kodeksów prawa karnego materialnego. Po drugie postępowanie karne sensu largissimo występuje w wielu rodzajach i odmianach, a zatem postępowania karne szczególne (tryby szczególne) cechuje z góry założona poprzez ustawodawcę odmienność, od postępowania zwyczajnego (zwykłego, modelowego, normalnego, zasadniczego). Tym samym rozpatrywania o dużym stopniu ogólności spowodują wypaczenie i rozmycie różnic wśród różnymi rodzajami postępowań karnych, a z kolei szczegółowa rozpatrywanie każdego z tych postępowań z całą pewnością zaburzy tok wywodu. Niniejsze opracowanie, stanowi finalny następstwo realizacji kierowanego przeze mnie grantu naukowego pt; Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych (numer projektu: K/DSC/). Wskazany projekt ciekawy został przyznany przez Dziekana WPiA na Uniwersytecie Jagiellońskim, a sfinansowano go ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Młodzi Naukowcy. Pierwotnym celem badań miały być objęte czwórka wzajemnie przenikające się obszary zagadnień, tj.: ogół zagadnień tożsamości czynu, problem podwójnej karalności, obszar samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego dodatkowo wpływ rozstrzygnięć wydanych w procesie karnym na postępowania represyjne (wykroczeniowe, karnoskarbowe, w stosunku do nieletnich, dyscyplinarne, lustracyjne, przed Trybunałem Stanu czyli przed sejmową komisją śledczą). W początkowej formule jako kierownik grantu przygotowałem obszerną kwerendę badawczą obejmującą wykaz piśmiennictwa również orzecznictwa SN, TK dodatkowo judykatów trybunałów apelacyjnych z zakresu objętego przedmiotem, w ten sposób ażeby stworzyć dodatkowo modus ankietowe wśród osób na co dzień stosujących przepisy. Mając na względzie uchwalenie Wielkiej Nowelizacji KPK z września (Dziennik Ustaw poz. ), a zarówno zmieniony stan prawny w wyniku ustawę z lutego o zmianie ustawy Kodeks uległy także niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z poz. ), która weszła w życie lipca zdecydowano się w pracy wziąć pod uwagę szereg rozwiązań prawnych jakie w badanych obszarach wprowadziła wskazana ustawa.

Więcej

Generic placeholder image

294

Pobrań

469

Użytkowników

369

Recenzji

82

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Nowe prawo czym charakteryzują się
  Nowe prawo czym charakteryzują się i jaki mają wymiar rzeczowy tzw. powództwa szczególne Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co obejmuje prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących.

 • foto
  Prawo restrukturyzacyjne
  Prawo restrukturyzacyjne - przeprowadzenie aukcji; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła.

 • foto
  Istota i pragnienie coachingowego stylu
  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl.

 • foto
  Nowe prawo budowlane dotychczasowe
  Nowe prawo budowlane - dotychczasowe spowolnienie procesu inwestycyjnego przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy.

 • foto
  Nowelizacja KSH Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
  Nowelizacja KSH Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za brak prowadzenia rejestru udziałowców innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności względnie.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie.

 • foto
  Umowa ile kosztuje notariusz umowa deweloperska do
  Umowa - ile kosztuje notariusz umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakowoż też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a zarówno na rzecz deweloperów jako stron umów.

 • foto
  Upadłość i jak w praktyce wygląda
  Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się.

 • foto
  Aktualny status także jego wpływ na funkcjonowanie rynku
  Aktualny status także jego wpływ na funkcjonowanie rynku nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich,.

 • foto
  czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? jest reprezentacja
  czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między.